โรงไฟฟ้า EGAT

COD แล้ว 21 โครงการ
ลงนามแล้วแต่ยังไม่ COD 0 โครงการ
อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา 0 โครงการ
พลังไฟฟ้าทั้งหมด 13,582.362 MW

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP)

COD แล้ว 13 โครงการ
ลงนามแล้วแต่ยังไม่ COD 2 โครงการ
อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา 0 โครงการ
พลังไฟฟ้าทั้งหมด 19,948.500 MW

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)

COD แล้ว 155 โครงการ
ลงนามแล้วแต่ยังไม่ COD 6 โครงการ
อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา 10 โครงการ
พลังไฟฟ้าทั้งหมด 9,953.667 MW

ผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ

COD แล้ว 9 โครงการ
ลงนามแล้วแต่ยังไม่ COD 2 โครงการ
อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา 0 โครงการ
พลังไฟฟ้าทั้งหมด 5,880.900 MW

ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)

ระบบ Cogeneration

Helium was crafted with love by the RocketTheme team to showcase the capabilities of the Gantry 5 framework. Helium is open source and available for free under a dual license system (MIT or GPL version 2 or later). You do not have to keep the Gantry or RocketTheme links and logos in the front end, however, you must ensure that all copyright notices in the code are retained.

ระบบ Hybrid Firm

Documentation for Gantry 5 is available on the official Gantry website. You can submit any issues or feature requests for Gantry through GitHub. A chat room has been set up using Gitter where you can go to talk about the project with developers, contributors, and other members of the community. This is the best place to go to get quick tips and discuss features with others.